پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

نگاره هایی از دوره اشکانیان
سازنده : مجید خالقیان
واژه مهستان، یادگاری از مجالس باستان
فرستنده : مجید خالقیان

شورا و مشورت برای اداره حکومت در تاریخ ایران، سابقه ای طولانی دارد. روایت های تاریخی، افسانه ها و آثار به جا مانده از دوران باستان حاکی از وجود مشاوران با هوش و با درایت نزد پادشاهان است.

اما شاید مفهومی که ما به نام مجلس می شناسیم به صورت رسمی در دوران اشکانی وارد حکومت های ایرانی شد که مشهور ترین این مجلس ها، مجلس مهستان بوده است.


 ادامه را بخوانید:

واژه «مهستان»، یادگاری از مجالس باستان


بانو آرتا دخت
فرستنده : مجید خالقیان

نمی توان از دوره اشکانیان گفت و نامی از بانو آرتادخت نبرد. رایشمند (ریاضی دان) و اقتصاد دان دوره اشکانی که جایگاه وزیر دارایی و خزانه داری را داشت.

گفته می شود وی با کارهای ارزشمندش، ایران را سامان بخشید و توانگری خود را نشان داد. وی همچنین دارایی های کشور را گردآوری نمود که نشان از آگاهی وی به دانش شمارش(علم حساب) است. با گفتار امروزی می توان گفت وی از دانش آمار هم آگاهی داشته است.

به شوند نبود نگاره ویژه آرتادخت در این نوشتار از نگاره ای پیرامون ایران باستان بهره برده بردیم


نگاهی به دوران بلاش یکم
فرستنده : مجید خالقیان

بلاش یکم، پادشاهی که در راستای احیای تمدن ایرانیان قدم برداشت

با آنکه دانش همه جانبه ای از اشکانیان و این پادشاه در دسترس نیست اما با بررسی منابع می توان دریافت که بلاش یکم سرداری کاردان و شایسته و صاحب عزمی راسخ بود. در زمان بلاش علائم احیای ایرانیگری آشکار گردید.


 ادامه را بخوانید:

نگاهی به دوران بلاش یکم


جنبش اشکانیان
فرستنده : مجید خالقیان

با جنبش اشکانیان جرقه ی دوباره ی یکی از بزرگ ترین تمدن های جهان در ایران و این بار در زمان دولت اشکانی، زده شد.


 ادامه را بخوانید:

جنبش اشکانیان