پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
استوانه کوروش بزرگ

استوانه (منشور) کوروش بزرگ

بسیاری از ترجمه های ناقص و دارای عیب و اشکال منشور کوروش بزرگ که در فضای تارکده(اینترنت) و بسیاری از کتاب ها موجود هستند؛ در واقع فقط ترجمه ای فارسی از برگردان های انگلیسی یا فرانسوی نوشته های این استوانه می باشند که اشتباهات و معایب زیادی دارند.

خوشبختانه ترجمه های خوبی به فارسی آن هم به صورت مستقیم انجام گرفته است. از جمله این ترجمه ها می توان به ترجمه ی دکتر عبدالمجید ارفعی و ترجمه ی دکتر شاهرخ رزمجو اشاره کرد.


کلیک کنید:

ترجمه دکتر عبدالمجید ارفعی

 

کلیک کنید:  

ترجمه دکتر شاهرخ رزمجو

این ترجمه با توجه به قطعه های نو یافته صورت گرفته است


شاهنامه (نامه باستان) فردوسی

شاهنامه (نامه باستان) فردوسی

فردوسی در کنار سروده های زیبا، اندرزهای خردومندانه، شناساندن اسطوره ها و افسانه ها، سعی بر آن داشته است که تاریخ ایران زمین را به آیندگان برساند. گویی شاهنامه مانند یک پازل به هم ریخته، بخش گسترده ای از تاریخ ایران را در دل خود جای داده است و باید جای دانه های پازل را تغییر دهیم تا به حقایق پی ببریم.


ادامه مطلب...


کوروش نامه گزنفون (انگلیسی)

Cyropaedia of Xenophon

The Life of Cyrus The Great

By: Xenophon c. 430 - 355 BCE


 ادامه مطلب...


تواریخ هرودوت (انگلیسی)

Histories of Herodotus

A history source of Persian Empire of Achaemenian era

By: Herodotus (c. 484 - 425 BCE); Translated by: George Rawlinson


 ادامه مطلب...


متن کامل کتاب استر

متن کامل کتاب استر در عهد عتیق...


 ادامه را بخوانید:

متن کامل کتاب استر


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان