پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

نگاره هایی پیرامون اساطیر
سازنده : مجید خالقیان
نامه باستان(شاهنامه)
فرستنده : مجید خالقیان


نوشتار های این جستار را بخوانید:

نامه باستان (شاهنامه)


پادشاهان پیشدادی
فرستنده : مجید خالقیان

یکی از دورانی که شاهنامه از آن سخن به میان می آورد دوره ی پیشدادیان است. شاهنامه سلسله ی پیشدادی را اولین فرمانروایی ایران معرفی و داستان های دلکش فراوانی از این دوره نقل می کند.

زمان پیشدادیان با دوره پیش از تاریخ ایران هماهنگی دارد؛ به طوری که برخی از پژوهشگران پادشاهان پیشدادی را یک شخص ویژه نمی دانند بلکه نماد یک دوره تاریخی می دانند.


ادامه را بخوانید:

پادشاهان پیشدادی


آرش کمانگیر، جانسپار میهن
فرستنده : مجید خالقیان

در افسانه ها داستانی دلکش درباره آرش نقل شده است. کمانگیر قدیمی ایران که اکنون پیر شده بود ولی پیرمردی که بار دیگر برای وطنش جوان شد، به مانند یک مرد تمام جانش را در تیرش گذاشت.


 ادامه را بخوانید:

آرش کمانگیر، جانسپار میهن


کیخسرو
فرستنده : مجید خالقیان

نام: کیخسرو

نام پدر: سیاوش

کیخسرو به عنوان یکی از بزرگ ترین پادشاهان شاهنامه مد نظر است و می توان وی را بعد از جمشید و فریدون از پادشاهان مهم شاهنامه دانست.


 ادامه را بخوانید:

کیخسرو


جمشید، دوره تابندگی ایران
فرستنده : مجید خالقیان

نام: جم [+ شید] ( یم / جم / جمشید)

• در اوستا: ییمَ  ( ییمَ خش ئت  Yima Khashaeta )

نام پدر: تهمورث

 

در این تصویر سال های فراوانی و آرامش دوران جمشید نمایش داده شده است. تمام موجودات با صلح و صفا در کنار هم زندگی می کنند. همه جا آباد و خرم است و انسان ها به یکدیگر مهر می ورزند.


ادامه را بخوانید:

جمشید، دوره تابندگی ایران


سیاوش، اسطوره جاویدان
فرستنده : مجید خالقیان

نام: سیاوش (سیاوخش)

نام پدر: کی کاووس (پادشاه ایران)

پرورش یافته نزد: رستم دستان

 

شاید این روزها کمتر به این توجه کنیم که در آیین های ملی و مذهبی ما افسانه های مربوط به سیاوش دلیر نقش مهمی ایفا می کند.


ادامه را بخوانید:

سیاوش، اسطوره جاویدان


شمایلی از درفش کاویانی
فرستنده : مجید خالقیان


 نگاره را بزرگ تر ببینید:

شمایلی از درفش کاویانی


سلسله های باستان
فرستنده : مجید خالقیان

در تاریخ ایران باستان علاوه بر اینکه سلسله هایی مانند مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان وجود داشتند و کمابیش آثار باستانی از آنها بدست آمده و به وجود آنها اطمینان داریم، نام سلسله هایی مانند پیشدادیان و کیانیان به چشم می خورد. شاید بتوان گفت، زمان پیشدادیان با دوره پیش از تاریخ ایران هماهنگی دارد؛ از طرفی به نظر می آید کیانیان شاهنامه، بیشترین آمیختگی را با مادها و هخامنشیان دارند. نمی توان به طور کامل ماد ها و هخامنشیان را از هم جدا دانست؛ از این رو بسیار طبیعی است که هر دو با نام کیانیان در شاهنامه دیده شوند.ادامه را بخوانید:

سلسله های باستان


افسانه شب یلدا
فرستنده : مجید خالقیان

آنگاه که ماه عاشق می شود ...

ماه که آوازه ی زیبایی و درخشنگی خورشید را شنیده است دلداده ی خورشید می شود و دوست دارد برای یک بار هم شده خورشید را ببیند...


ادامه را بخوانید:

افسانه شب یلدا