پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نگاره هایی از پور سینا


 ادامه را ببینید و بخوانید:

نگاره هایی از پور سینا


بیرونی


 ادامه را بخوانید:

بیرونی


فردوسی


نوشتار های این جستار را بخوانید:

فردوسی


خیام نیشابوری


 ادامه را ببینید و بخوانید:

خیام نیشابوری


بزرگمهر

اندیشمند و خردمند بزرگ ایرانی که وزیر خسرو انوشیروان هم بوده است. نام  رسمی جایگاه وی را «وُزُرگ فَرمَذار» گفته اند. از سخنان وی می توان به خردمندی و دانشمندی او پی برد.


 ادامه را بخوانید:

بزرگمهر


نگاهی به دانشمندان و اندیشمندان بزرگ ایران

ایران ما تا کنون دانشمندان و اندیشمندان بسیاری را به خود دیده است که شاید نتوان آنها را شمرد. در این نوشتار تلاش می کنیم نام بزرگان شناخته شده این سرزمین کهن را در کنار نام بزرگانی که کمتر شناخته شده اند و یا جنبه هایی ازبزرگان سرزمینمان که کمتر دیده شده اند را بیاوریم. افسوس که این نوشتار کوچک نمی تواند پاسدار همه ی اندیشمندان و دانشمندان ایران زمین باشد و بزرگان شایسته بسیاری جا افتاده اند.


ادامه را بخوانید:

نگاهی به دانشمندان و اندیشمندان بزرگ ایران


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان