پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

نگاره هایی از دوره ساسانیان
سازنده : مجید خالقیان
ایوان مدائن
فرستنده : مجید خالقیان

یکی از صنایع مهم ایران در دوران ساسانی که در آن زمان در هیچ کشوری سابقه نداشت، ساختن حبابها و نصب آنها در ایوان مدائن بود. با این حبابها موسیقی و صداهای دیگر ضبط شده پخش می گردید.


 ادامه را ببینید و بخوانید:

ایوان مدائن


بزرگمهر
فرستنده : مجید خالقیان

اندیشمند و خردمند بزرگ ایرانی که وزیر خسرو انوشیروان هم بوده است. نام  رسمی جایگاه وی را «وُزُرگ فَرمَذار» گفته اند. از سخنان وی می توان به خردمندی و دانشمندی او پی برد.


 ادامه را بخوانید:

بزرگمهر


خسرو انوشیروان
فرستنده : مجید خالقیان

خسروی نخست، که به انوشیروان (دارنده روان جاوید) مشهور است جایگاه ویژه ای در افسانه ها و ادبیات ایران دارد. معمولا او را با نام انوشیروان دادگر معرفی می کنند و از کاردانی و دادگری وی داستان های فراوان می گویند.


 ادامه را بخوانید:

خسرو انوشیروان


بررسی نامه پیامبر به خسرو پرویز
فرستنده : مجید خالقیان

داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز، شاید افسانه ای بیش نیست

همه ی ما داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز را شنیده ایم و شاید در نظر بسیاری از ما این رویداد، یک حقیقت تاریخی فرض شود اما باید پذیرفت که در این داستان ابهامات زیادی وجود دارد و حتی برخی از مورخین رویداد دیگری را نقل کرده اند.


ادامه را بخوانید:

بررسی کامل نامه پیامبر به خسرو پرویز


بررسی آیات اولیه سوره روم / پیروزی و شکست ایرانیان
فرستنده : مجید خالقیان

بررسی آیات اولیه سوره روم، پیروزی و شکست ایرانیان...

تصویری از سربازان رومی

 

تصویری از سرباز ساسانی


 ادامه را بخوانید:

بررسی سوره روم، پیروزی و شکست ایرانیان


خط اصیل ایرانی، فونت زیبای خط اوستایی
فرستنده : مجید خالقیان

وقتی به تاریخچه خط در ایران باستان نگاهی می اندازیم به یک خط بسیار ساده می رسیم ...


 ادامه را بخوانید:

خط اوستایی


تصاویر بازسازی شده از سواره نظام ساسانی
فرستنده : مجید خالقیان


 ادامه را بخوانید:

سواره نظام ساسانی