پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
پاسخ به کوروش ستیزان

مجموعه ای از بهترین پاسخ ها به جعل ها و دروغ های کوروش ستیزان


به نظر می‌رسد که نهادها و سازمان‌های خاصی از چنین گروه‌هایی حمایت می‌کنند و تا به امروز چند بار برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌های وابسته به نهادهای خاص، نوشته‌های آنها را عیناً بازنشر کرده‌اند؛ البته گاهی پس از پی بردن به تحریف‌های آشکار، آنها را حذف کرده‌اند.

این کار شبیه به کاری است که پیش از این امثال خلخالی انجام می‌دادند و تأسف آورتر آنکه این افراد در آن زمان بیشتر تحت تأثیر چپ گراها بودند که رویکرد مثبتی به دین نداشتند و حتی می‌توان گفت رویکردهای دین ستیزانه داشتند.


ادامه را بخوانید:

پاسخ به کوروش ستیزان


استادان تحریف

پرسش ها و ادعاهایی که به آنها پاسخ خواهیم داد:

- ﭼﺮﺍ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻦ؟

- ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ﭼﺮﺍ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﯿﺴﺖ؟

- ﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﺑﺴﺎﺯﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻥ؟

- ﭼﺮﺍ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻦ ؟

- ﺯﺭﺗﺸﺘﯿﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﺸﺎﻥ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ ﺍﺳﺖ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺟﺴﺪﺵ ﺭﺍ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪﺍﺷﺪﻩ؟

- ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯿﺪﻭﻧﻦ ﺑﺎﺭ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ " ﻣﺮﺩﻭﮎ" ﺑﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎﺑﻞ ﺭﻭ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﺑﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ ﮐﺮﺩﻩ ؟

- ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻌﺪﯼ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮﺍ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﺒﺮﺩﻥ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟! ﭼﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

- ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﺑﺰﺭﮒ ﻭﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩﺵ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﻪ؟

- مقایسه یا روم و اینکه چرا اثری از دوران هخامنشیان در جایی به جز ایران نیست ؟

- سوال درباره الوح هخامنشی و حقوق کارگران و بانوان در آنها

- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﻡ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻣﺎﺩﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ‏(ﻉ‏) ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ

- کوروش و اوپیس

- مصادره خانه های مردم به نفع سرداران توسط کوروش

- نابودی تمدن ماد توسط کوروش

- کوروش و قتل عام مردم نینوا

- کوروش و نابودی تمدن لیدی

- نابودی تمدن عیلامی خوزیان به دست کوروش

- کوروش و تامین هزینه های دربار از محل نذورات مردمی

- چگونگی بخشندگی های کوروش کبیر

- کوروش و تصرف خاله اش

- کوروش در تورات

- کوروش راهزن بود؟

- فریبکاری کوروش

- کوروش و کشتن پادشاهان

- کوروش حمله می کرد یا دفاع؟


ادامه نوشتار را بخوانید:

استادان تحریف


تحریف جملات کوروش نامه گزنفون

اقدامات دیگری از شاگردانِ استادان تحریف: تحریف جملات کوروش نامه گزنفون


[جمله تحریفی:] حیله گری و غارتگری نشانه مردان بزرگ و واقع بین است !!!

[جمله تحریفی:] دروغ گفتن و دزدی کردن و فریب دادن و تهمت زدن و ریختن آبروی دیگران، اگر بنا بر مصلحت و برای رسیدن به هدف باشد جایز است.

همه ما با کوروش‌نامه گزنفون و بزرگداشت کوروش در این کتاب آشنا هستیم. می‌دانیم که این اثر گزنفون رویکرد بسیار مثبت و اخلاقی به کوروش بزرگ دارد و می‌دانیم که بدون تردید جملاتی مانند جملات بالا اصلا در کوروش نامه گزنفون نیست.

متأسفانه مدتی است که شاهد تحریف کوروش‌نامه گزنفون توسط کوروش ستیزان هستیم. از کسانی که نقش مهمی در تحریف نوشته‌های گزنفون داشته است می‌توان به رضا مرادی غیاث آبادی اشاره کرد. اساساً غیاث آبادی به تحریف منابع و مآخذ مشهور است؛ به ویژه کوروش نامه گزنفون.


ادامه را بخوانید:

تحریف جملات کوروش نامه گزنفون


نقش برجسته مرد بالدار، نقشی مرتبط با کوروش بزرگ

یکی از آثار قابل توجه پاسارگاد که متأسفانه امروز بی‌مهری‌هایی به آن می‌شود، نقش برجسته مرد بالدار می‌باشد. این نقش برجسته امروز آسیب فراوانی دیده است و هر روز هم خبرهای تأسف آوری درباره آن منتشر می‌شود.

نکته قابل توجه، پیوند این نقش برجسته با کوروش بزرگ است، به‌طوری‌که تصاویر و نقاشی‌هایی از حدود دو قرن پیش وجود دارد که نشان می‌دهد بالای نقش برجسته، کتیبه‌ای از زبان کوروش بزرگ بوده است و در آن کتیبه جملات «منم کوروش پادشاه هخامنشی» به سه زبان دیده می‌شود.


ادامه را بخوانید:

نقش برجسته مرد بالدار، نقشی مرتبط با کوروش بزرگ


آیا کیخسرو پیش از کوروش بوده است؟


... کیخسرو در شاهنامه بیشترین آمیختگی را با کوروش بزرگ دارد، هرچند فریدون هم آمیختگی‌هایی با کوروش بزرگ دارد.

اما عده‌ای با بیان این موضوع که بر اساس اوستا کیخسرو پیش از هخامنشیان قرار داشته است، مدعی می‌شوند که هیچ ارتباطی بین کیخسرو و کوروش نبوده است!! 

ادعای این دوستان شاید بر اثر نگاه صرفا تاریخی و رویدادی به داستان‌های شاهنامه باشد. طبیعی است که نادیده گرفتن جنبه‌های اسطوره‌ای و توجه نداشتن به ورود حافظه جمعی در اینگونه آثار، چنین اظهاراتی را در پی دارد.

نکته آنجاست که کیخسرو یک شخصیت اسطوره‌ای است که آمیختگی‌هایی با اشخاص تاریخی و در رأس آنها کوروش بزرگ داشته است. اگر بخواهیم برای یک شخصیت اسطوره‌ای زمان دقیق تعیین کنیم کار بیهوده‌ای انجام داده‌ایم.


ادامه را بخوانید:

آیا کیخسرو پیش از کوروش بوده است؟


گسترش فرمان کوروش بزرگ تا چین

شناسایی متن استوانه کوروش روی استخوان‌های فسیل اسب در چین


آثاری حتی خارج از قلمروی کوروش و مرتبط با کوروش بزرگ به دست آمده که شگفتی همگان را به همراه داشته است. از جمله می‌توان به نسخه‌هایی از استوانه کوروش بر روی دو تکه استخوان اسب در چین اشاره کرد. گفته می‌شود که قدمت این استخوان‌ها به دوره سلطنت هخامنشیان بازمی‌گردد (خبرگزاری میراث فرهنگی، مرداد ١۳۸۹).


ادامه را بخوانید:

گسترش فرمان کوروش بزرگ تا چین


مراقب فعالیت ایران ستیزان باشیم

مراقب فعالیت ایران ستیزان باشیم

اخیرا بنیاد جمشید که آن را بنیادی ایران‌دوست می‌شناختیم و در میان ایران‌دوستان بسیار خوشنام بود، قصد برگزاری کلاس‌هایی دارد که مدرس آن کامیار عبدی می‌باشد...با اینکه برای دکتر عبدی احترام قائل هستیم ولی با کمال تأسف باید بگوییم که ایشان دانایی کافی از منابع نداشتند و اظهارات نادرستی را بیان کردند. اظهاراتی که عادت کرده بودیم از گروه‌های ایران‌ستیز بشنویم...با توجه به عدم آشنایی عبدی با منابع مهم، می‌توان گفت شاید وی تحت تأثیر برخی از اظهارات ایران ستیزان قرار گرفته است...این موارد نشان می‌دهد که درباره تأثیرات فعالیت‌های ایران ستیزان و ساختن فضای نادرست باید هوشیار باشیم. به طوری که شاید ردپای اظهارات آنها در مجلات پر هزینه و همچنین بنیادها و انجمن‌های خوشنام پیدا شود.


ادامه را بخوانید:

مراقب فعالیت ایران ستیزان باشیم


ازدواج کوروش بزرگ با محارم، کاملا نادرست است

عده ای با بیان موارد نادرست درباره کوروش بزرگ، گویی قصد تخریب وی را دارند. یکی از این موارد نادرست اتهام ازدواج با محارم است که به کوروش نسبت می‌دارند که این موضوع در هیج منبعی دیده نمی‌شود. در این نوشتار به بررسی این موضوع با توجه به اسناد و مدارک می‌پردازیم.


ادامه را بخوانید:

ازدواج کوروش بزرگ با محارم، کاملا نادرست است


دین کوروش بزرگ چه بود ؟

یکی از مواردی که همواره مورد بحث پژوهشگران قرار گرفته، دین و مذهب کوروش بوده است. درباره اینکه کوروش چه دینی داشته است، اختلاف نظر وجود دارد ولی احتمالاً کوروش یکی از آیین‌های ایرانی را داشته و پرستنده اهورامزدا بوده است؛ هر چند نظریات و فرضیه‌های دیگری هم در این باره مطرح می‌شود. اما این روزها می‌بینیم که عده‌ای قصد سوء استفاده از این موضوع را دارند و با سطحی نگری بیان می‌کنند که کوروش بت پرست بوده است!! در این نوشتار برآنیم تا اشاراتی به منابع داشته باشیم و نظر چند تن از تاریخ‌دانان را در مورد دین کوروش بیان کنیم.

مطابق با گزارش گزنفون، کوروش از دینمردان که مغان نام داشتند، بهره می‌برد و آنها را برای اعمال دینی فرا می‌خواند (نک: زندگی کوروش، دفتر ۴، بخش ۵، بند ۱۴)، بسیاری از پژوهشگران با توجه به این مطلب و همچنین دیگر آثار، مذهب کوروش را با سنت مزدایی در پیوند می دانند.


ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

دین کوروش بزرگ چه بود ؟


داستان کوروش و اوپیس چیست؟ (بررسی پندار نادرست قتل عام مردم)

یکی از اسناد بسیار مهم و ارزشمند درباره رویداد های زندگی کوروش بزرگ، رویدادنامه نبونئید می باشد که با توجه به آنکه به نظر می رسد هم عصر با کوروش نگارش یافته است مورد استناد پژوهشگران قرار می گیرد.

چندی است که در گفته ها و نوشته های ایران ستیزان می بینیم که به یکی از بخش های این رویدادنامه استناد می شود و اینچنین نتیجه می گیرند که کوروش بزرگ در اوپیس به قتل عام مردم پرداخت!! در صورتی که با پژوهش های عمیق تر مشخص می شود که چیزی راجع به قتل عام مردم در این رویدادنامه وجود ندارد و در واقع شکست سپاه دشمن توسط کوروش در آن آمده است.


 ادامه را بخوانید:

داستان کوروش و اوپیس چیست؟


کوروش بزرگ در شاهنامه فردوسی

با وجود پژوهش های ارزشمند، درباره هماهنگی های شاهنامه و تاریخ مدون ایران، هنوز عده ای بیان می کنند که نام کوروش و هخامنشیان در شاهنامه نیامده است! حتی برخی از این گفته ها بهره می برند و به کوروش ستیزی می پردازند.

مشخص نیست از چه رو این حساسیت تا این حد برای کوروش وجود دارد؛ در حالی که نام بسیاری از پادشاهان ایران که وجود آن ها در تاریخ ایران به اثبات رسیده است، به صورت مستقیم و دست نخورده در شاهنامه نیامده است.

در ادامه خواهیم دید که روایت های مربوط به کوروش در جای جای شاهنامه به چشم می خورد و ممکن است با توجه به دگرگونی های زبان پارسی از باستان تا دوره بعد از اسلام، نام کوروش با نام هایی مانند کیخسرو یا فریدون در شاهنامه ثبت شده باشد. تعجب آور است که برخی اسکندر شاهنامه را همان الکساندر مقدونی می دانند اما کوروش را کیخسرو نمی دانند.


 ادامه را بخوانید:

کوروش بزرگ در شاهنامه فردوسی


غیاث آبادی و مصادره اسناد تاریخی

آقای رضا مرادی غیاث آبادی مدعی شده اند که گزنفون مواردی مانند «دنبال کردن هموطنان مادی»، «تصاحب زنان»، «قتل عام شهرها» و... را به کوروش بزرگ نسبت داده است. اما جالب است که آقای غیاث آبادی مواردی کاملا خلاف آنچه که در کوروش نامه گزنفون نوشته شده است را ادعا کردند. در این موضوع قبل از آنکه دفاع از کوروش لازم باشد، دفاع از مورخ و فیلسوف محترمی مانند گزنفون، لازم است.

آقای غیاث آبادی یا مطالب نوشته شده در کوروش نامه گزنفون را خوب مطالعه نکردند و یا از روی غرض ورزی اینچنین مطالبی را نوشته اند. در ادامه به بررسی موارد گفته شده توسط غیاث آبادی می پردازیم.


 ادامه را بخوانید:

غیاث آبادی و مصادره اسناد تاریخی


بررسی همسر کوروش بزرگ

اطلاعات دقیقی درباره ی همسر کوروش وجود ندارد و موضوع ازدواج کورش با خاله اش یک امر ساختگی است که در هیچ منبع تاریخی چنین چیزی بیان نشده است. تنها چیزی که می توان گفت آن است که برخی از منابع درباره تک همسر بودن کوروش اشتراک نظر دارند. در ادامه به بررسی همسر کوروش با استناد به منابع می پردازیم.


 ادامه را بخوانید:

بررسی همسر کوروش بزرگ


آیا همشهری جوان درباره کوروش درست می گوید؟!

چندی پیش مجله همشهری جوان به تخریب چهره کوروش بزرگ پرداخت و به طور کلی علاقه به تاریخ ایران باستان را مورد نقد و بررسی قرار داد.

این کوروش ستیزی ها و به طور کلی تخریب ایران باستان موضوع جدیدی نیست اما به نظر می رسد این روز ها به اوج خودش رسیده است. عده ای به دنبال رواج بی تفاوتی نسبت به ارزش های ایرانی هستند.

به مطالب نوشته شده در همشهری، نقد های زیادی وارد است. در این نوشتار به بررسی مطالب همشهری جوان می پردازیم.


 ادامه را بخوانید:

آیا همشهری جوان درباره کوروش درست می گوید؟!


بررسی دلایل آغاز کشورگشایی‌های کوروش بزرگ

یکی از مهم‌ترین مواردی که درباره اقدامات کوروش قابل بررسی است، علت کشورگشایی‌های کوروش بزرگ می‌باشد. آنچه در بررسی‌های تاریخی، مورد توجه قرار می‌گیرد، اتحاد سه کشور لیدیا، بابل و مصر علیه ایران است که قصد حمله به قلمروی کوروش را داشتند و کوروش به آنها واکنش نشان داد.


 ادامه را بخوانید:

بررسی دلایل آغاز کشورگشایی‌های کوروش بزرگ


مرگ کوروش بزرگ

از مواردی که این روزها در محافل گوناگون به آن اشاره می‌شود و گاهی هم سوء‌استفاده‌هایی از آن می‌شود، مسئله مرگ کوروش بزرگ است.

گرچه روایات گوناگونی از مرگ کوروش در منابع تاریخی آمده است اما بررسی منابع تاریخی و شواهد باستان شناختی نشان می‌دهد که کوروش بزرگ در قلمروی خودش دار فانی را وداع گفته است؛ اما نمی‌توان به یقین پاسخ این سوال داد که آیا مرگ کوروش به صورت طبیعی بوده است و یا در جنگ زخم برداشته است؟!

یک داستان افسانه‌ای هم درباره مرگ کوروش گفته اند که آشکارا خلاف شواهد باستان شناختی و تاریخی است و متأسفانه می‌بینیم که این روزها برخی از آن سوءاستفاده می‌کنند.


ادامه نوشتار را بخوانید:

مرگ کوروش بزرگ


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان