پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
جمشید، دوره تابندگی ایران

نام: جم [+ شید] ( یم / جم / جمشید)

• در اوستا: ییمَ  ( ییمَ خش ئت  Yima Khashaeta )

نام پدر: تهمورث

 

در این تصویر سال های فراوانی و آرامش دوران جمشید نمایش داده شده است. تمام موجودات با صلح و صفا در کنار هم زندگی می کنند. همه جا آباد و خرم است و انسان ها به یکدیگر مهر می ورزند.


ادامه را بخوانید:

جمشید، دوره تابندگی ایران


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان