پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
سیاوش، اسطوره جاویدان

نام: سیاوش (سیاوخش)

نام پدر: کی کاووس (پادشاه ایران)

پرورش یافته نزد: رستم دستان

 

شاید این روزها کمتر به این توجه کنیم که در آیین های ملی و مذهبی ما افسانه های مربوط به سیاوش دلیر نقش مهمی ایفا می کند.


ادامه را بخوانید:

سیاوش، اسطوره جاویدان


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان