پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
آیا شطرنج ایرانی است؟!

سخن پروفسور ایوه به عبدالحسین نوابی :

خرسندم که از سرزمین ایران، یعنی گهواره شطرنج آمده اید.


 ادامه را بخوانید:

آیا شطرنج ایرانی است؟!


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان