پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
عکس های دوره بعد از اسلام

دوره بعد از اسلام

از انجایی که این صفحه در حال کامل شدن است تنها عکس های عناوینی که زیر آنها انگلیسی نوشته شده است موجودند .

شاعران

دانشمندان

اشخاص مشهور

حکومت ها

فردوسی بزرگ

Ferdowsi The Great

پور سینا

Avicenna

ابومسلم خراسانی

صفویه

Safavid

رودکی

جابر بن حیان

بابک خرم دین

زندیه

Zand

سعدی

Sa'di

خوارزمی

حسن صباح

Hassan-i Sabbah

افشاریان

Afsharid

 مولانا

 ملا صدرا

 

وزیران قاجار

Ministers

حافظ

Hafez

زکریای رازی

Rhazes

 

 

 

  

ابوریحان بیرونی

Biruni

 

 

 

  

خیام نیشابوری

Omar Khayyam

 

 

 

دیگر دانشمندان 

 

 


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان