پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
هفت

همانطور که آگاه هستید، هفت عددی مقدس برای بشر محسوب می شود.هفت در نزد ایرانیان هم از ارزش بالایی برخوردار بوده است...

شاید همین اندیشه رفته رفته «هفت کشور»، «هفت دیدگاه نیک به آتش»، «هفت خوان»  و ... را پدید می آورد و آن هنگام که به کمال می رسد «هفت شهر عشق» و در نتیجه مفاهیم بالای عرفانی عرضه می شوند.


 ادامه را بخوانید:

هفت


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان