پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
کاخ پارسه محل برگزاری بزرگ ترین جشن های نوروزی

شاید بتوان گفت غرض اصلی این ساختمان آن بود که مرکز معنوی وآیینی کشور و کاخ عظیم و با شکوهی برای برگزاری مراسم نوروز باشد.


 ادامه را بخوانید:

کاخ پارسه محل برگزاری بزرگ ترین جشن های نوروزی


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان