پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
مواردی که ایرانیان پیش قدم بودند

سزارین، الکتریک، پویا نمایی (انیمیشن)، کارخانه ذوب فلزات، کاریز (قنات)، آسیاب بادی، قالی بافی و فرش، شخم زنی، ورزش، گیاه شناسی، شعر و شاعری، موسیقی


 ادامه را بخوانید:

مواردی که ایرانیان پیش قدم بودند


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان