پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نخستین پویا نمایی (انیمیشن) جهان

سفالینه ای با نقش بز که در پنج حرکت به سمت درختی می جهد و برگهای آن را می خورد. این اثر به عنوان نخستین پویا نمایی جهان مطرح شده است.


 ادامه را ببینید و بخوانید:

نخستین پویا نمایی جهان


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان