پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
گاهنبارها

در طول سال شش گاهنبار داریم که هر یک از این گاهنبار ها مدت آفرینش یک چیز به خصوص است. البته برخی معتقدند در باور های نخستین این گاهنبار ها به عنوان مدت آفرینش مطرح نبوده است بلکه برای تقسیم فصل ها و گاه های گوناگون بوده است.

نام این گاهنبارها عبارتند از:

میدیوزرم، میدیوشم، پتی شهیم، ایاثرم، میدیارم، همس پت مدم.

   


١)

میدیوزرم  ( مئیذیوئی زرمی) - Midyuzarm

١١ تا ١۵ اردیبهشت

بر اساس گاهشماری باستان چهل و پنج روز فاصله از آغاز سال

آسمان

 

٢)

میدیوشم (مئیذیوئی شم ) – Midyushem

١١ تا ١۵ تیر ( ١۵ امرداد )

بر اساس گاهشماری باستان یکصد پنج روز فاصله از آغاز سال

آب

 

٣)

پتی شهیم (پئی تیش ههی ) – Patyshahim

٢۶ تا ٣٠ شهریور

بر اساس گاهشماری باستان یکصد و هشتاد روز فاصله از آغاز سال

زمین

 

۴)

ایاثرم (ایاثریم) – Ayathrima

٢٠ تا ٢۴ مهر

بر اساس گاهشماری باستان دویست و ده روز فاصله تا آغاز سال

نباتات

 

۵)

میدیارم یا میدیازرم (مئید یائیری) – Maidyarem

١٠ تا ١۴ دی

بر اساس گاهشماری باستان دویست و نود روز فاصله از آغاز سال

جانوران

 

۶)

همس پت مدم ( همس پت مئیدی ) – Hamas Path Madam

٢۵ تا آخر اسفند

بر اساس گاهشماری باستان سیصد و شصت و پنج روز فاصله تا آغاز سال

انسان

آخرین گاهنبار از ارزش بیشتری برخوردار است زیرا مختص به انسان است.


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان