پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
خط اصیل ایرانی، فونت زیبای خط اوستایی

وقتی به تاریخچه خط در ایران باستان نگاهی می اندازیم به یک خط بسیار ساده می رسیم ...


 ادامه را بخوانید:

خط اوستایی


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان