پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
فردوسی عاشق همسرش هم بود

در این شعر، چهره ی لطیفی از فردوسی نمایان می شود. چهره ای که جا دارد بیشتر درباره ی آن بدانیم. ادامه را بخوانید:

فردوسی عاشق همسرش هم بود


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان