پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

فردوسی و میهن دوستی
فرستنده : مجید خالقیان

برای ایران دوستی اصطلاحات زیادی به کار می برند.

برخی می گویند «ملی گرایی»، برخی می گویند «ناسیونالیسم»، برخی می گویند «کوروش پرستی»!!!!! برخی هم می گویند «پان فارسیسم»

همه ی این ها برای خودشان می گویند.

والا ترین درجه ی ایران دوستی و میهن دوستی را فردوسی بزرگ به بشریت آموخت. احترام به بیگانگان در عین بزرگداشت ایران و ایرانی در شاهنامه به چشم می خورد. هرگز نژاد پرستی و لجاجت در آثار این یگانه مرد تاریخ بشریت به چشم نمی خورد.