پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
سروده هایی نیک از حافظ شیرازی

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود 

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست


 ادامه را بخوانید:

سروده هایی نیک از حافظ شیرازی


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان