پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
سروده ای از استاد شهریار همیشه ایرانی

اختلاف لهجه، ملیت نزاید بهر کس

ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان


 ادامه را بخوانید:

سروده ای از استاد شهریار


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان