پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
معنای نام ماه های ایرانی

ماه های ایرانی دارای نام های زیبا هستند و هر کدام بیان کننده یک مفهوم نیک می باشند. به نظر می رسد فرهنگ و بینش ایرانیان در شکل گیری این نام ها نقش داشته است. برای درک این مفاهیم بهتر است با معنای این نام ها آشنا شویم.

فروردین: نیروی نگهدارنده و محافظ انسان ها و موجودات

اردیبهشت: بهترین راستی

خرداد: کمال و رسایی

...


 ادامه را بخوانید:

معنای نام ماه های ایرانی


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان