پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
افسانه شب یلدا

آنگاه که ماه عاشق می شود ...

ماه که آوازه ی زیبایی و درخشنگی خورشید را شنیده است دلداده ی خورشید می شود و دوست دارد برای یک بار هم شده خورشید را ببیند...


ادامه را بخوانید:

افسانه شب یلدا


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان