پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
جشن های باستانی ایران

بهار:

نوروز - ١ فروردین

روز شاد باش نویسی (روز امید) - ۶ فروردین

جشن سیزده به در - ١٣ فروردین

جشن فروردینگان - ١٩ فروردین

جشن اردیبهشتگان - ٣ اردیبهشت

جشن گرما (ارغاسوان) - ١ خرداد

جشن خردادگان - ۶ خرداد

 

تابستان:

جشن آب پاشونک - ١ تیر

جشن نیلوفر - ۶ تیر

جشن تیرگان - ١٣ تیر

جشن خام خواری - [۱۵] تیر

جشن امردادگان - ٧ امرداد

جشن چله تابستان - ١٠ امرداد

جشن بامی خواره - [۱۸] امرداد

جشن خنکی هوا (فغدیه) - ١ شهریور

جشن شهریورگان - ۴ شهریور

خزان جشن - ٨ شهریور

 

پاییز:

جشن مهرگان - ١۶ مهر

جشن آبانگان - ١٠ آبان

جشن آذرگان - ٩ آذر

شب چله (یلدا)  - ٣٠ آذر

 

زمستان:

نخستین جشن دیگان - خرم روز - ١ دی

دومین جشن دیگان - ٨ دی

سومین جشن دیگان - جشن تبیکان - ١۵ دی

جشن درفش ها (درامزینان) - ١۶ دی

چهارمین جشن دیگان - ٢٣ دی 

جشن بهمنگان (بهمنجه) - ٢ بهمن

جشن سده - ١٠ بهمن

جشن اسپندگان (سپندارمذگان) - ۵ اسفند ( ٢٩ بهمن )

جشن چهارشنبه سوری


نوشتارهای در پیوند :

نام روز های ماه و روز های هفته در ایران باستان

چرا تاریخ های متفاوت برای گرامی داشت جشن های ایرانی وجود دارد؟!


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان