پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
پیرامون تحریف نام شاخاب پارس در مسابقات گوانگ ژو

تحریف آشکار تاریخ این بار توسط یک دوست !!

سانسور رسانه ملی در این بین جالب به نظر آمد. طوری که انگار یک مسئله معمولی رخ داده است. اما رسانه های زیادی با پوشش این موضوع و تحلیل آن به جمع زیاد معترضین پیوستند. رسانه های عربی از این موضوع بسیار خوشحال شدند و آن را دلیلی بر حقانیت خود می دانستند.


 ادامه را بخوانید:

پیرامون تحریف نام خلیج فارس در مسابقات گوانگ ژو


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان