پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
تخریب تخت جمشید و ارزش تخت جمشید

شاید دور از تصور نباشد که تا چندی بعد دیگر اثری از تخت جمشید نبینیم...


 ادامه را بخوانید:

تخریب تخت جمشید


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان