پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
آیا باید چهارشنبه سوری و سیزده بدر را نابود کرد؟!

در میان جشن های بجا مانده از دوران باستان درباره دو جشن سیزده بدر و چهارشنبه سوری سخن های زیاد و گاه ضد و نقیض گفته می شود.

این جشن ها -با هر فلسفه ای- امروز در میان مردم جا دارند و متأسفانه بعضی وقت ها به ویژه جشن های چهارشنبه سوری -باعث حوادث ناگوار می شوند. آیا بهتر نیست به جای آنکه برگزاری چهارشنبه سوری را کار احمق ها بدانیم و سیزده بدر را روز نسل کشی اجدادمان توسط یهودیان بخوانیم و به طور کلی به دنبال تخریب و نابود کردن این جشن ها باشیم، با سازماندهی مراسم ها و آگاهی درباره دیدگاه نیاکانمان به دنبال برگزاری سالم این جشن ها باشیم؟


 ادامه را بخوانید:

آیا باید چهارشنبه سوری و سیزده بدر را نابود کرد؟!


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان