پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
پاسخ به کوروش ستیزان

مجموعه ای از بهترین پاسخ ها به جعل ها و دروغ های کوروش ستیزان


به نظر می‌رسد که نهادها و سازمان‌های خاصی از چنین گروه‌هایی حمایت می‌کنند و تا به امروز چند بار برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌های وابسته به نهادهای خاص، نوشته‌های آنها را عیناً بازنشر کرده‌اند؛ البته گاهی پس از پی بردن به تحریف‌های آشکار، آنها را حذف کرده‌اند.

این کار شبیه به کاری است که پیش از این امثال خلخالی انجام می‌دادند و تأسف آورتر آنکه این افراد در آن زمان بیشتر تحت تأثیر چپ گراها بودند که رویکرد مثبتی به دین نداشتند و حتی می‌توان گفت رویکردهای دین ستیزانه داشتند.


ادامه را بخوانید:

پاسخ به کوروش ستیزان


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان