پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
گسترش فرمان کوروش بزرگ تا چین

شناسایی متن استوانه کوروش روی استخوان‌های فسیل اسب در چین


آثاری حتی خارج از قلمروی کوروش و مرتبط با کوروش بزرگ به دست آمده که شگفتی همگان را به همراه داشته است. از جمله می‌توان به نسخه‌هایی از استوانه کوروش بر روی دو تکه استخوان اسب در چین اشاره کرد. گفته می‌شود که قدمت این استخوان‌ها به دوره سلطنت هخامنشیان بازمی‌گردد (خبرگزاری میراث فرهنگی، مرداد ١۳۸۹).


ادامه را بخوانید:

گسترش فرمان کوروش بزرگ تا چین


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان