پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
اهریمن نیست!

نگاهی شفاف‌تر به توحید و ثنویت در ایران باستان

یکی از مسائلی که درباره تاریخ و فرهنگ ایران اندیشه‌ها را به خود مشغول می‌کند، مسئله ثنویت در دین ایرانیان باستان است ... آری، دینکرد سخن از دو بن می‌گوید که نیکی‌ها و بدی‌ها از آنها ریشه گرفته اند ولی این نمی‌تواند یگانه پرستی و توحید دینی ایرانیان باستان را زیر سوال ببرد، چون مسئله این جا پایان نمی‌یابد…


ادامه نوشتار را بخوانید:

اهریمن نیست!


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان