پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
سخنان پهلوانان یا فردوسی؟!

در هنگام گزینش ابیات شاهنامه، به اینکه از قول چه کسی گفته می‌شود توجه داشته باشیم

بسیاری از ابیات شاهنامه که گزینش می‌شوند و گاهی از قول فردوسی بزرگ، نقل می‌شوند، در واقع سخنانی هستند که پهلوانان، پادشاهان و دیگر شخصیت‌های شاهنامه بیان می‌کنند. البته بدون شک هنرمندی فردوسی در این سخنان قابل توجه است اما گاهی هم از این سخنان سوء استفاده می‌شود...

به هر حال بسیاری از سخنان شخصیت‌های شاهنامه قابل ستایش هستند و از خردمندی و آزادگی می‌گویند. خوب است هنگامی که ما به این ابیات اشاره می‌کنیم، به شخصیتی که آن سخن از زبان وی نقل شده است هم اشاره کنیم تا بیشتر و بیشتر به شاهنامه فردوسی، این اثر گرانقدر، وفا دار بمانیم.


ادامه نوشتار را بخوانید:

سخنان پهلوانان یا فردوسی؟!


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان