پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نوشته های کهن، چراغ راه باستان‌شناسی

باورمندی به نوشته‌های کهن، راز کامیابی باستان‌شناسی چین، یونان، مصر و میان‌رودان

می‌بینیم که سامانه‌ی پژوهشیِ باستان‌شناسی آن‌ها، چگونه با گردآوردن همه‌ی داده‌های کهن نوشتاری بومی و غیر بومی، توانسته به بسیاری از سازه‌ها و یافته‌های بی‌هویت یا اسطوره‌ای، هویت تاریخی و مستند ببخشد. همچنین کهن‌ترین روزگار تاریخی این فرهنگ‌ها را نیز بازشناسانده و یا فاصله‌های ناشناخته میان دوره‌های باستانی شناخته‌شده را نیز پربارتر ساخته است.


ادامه را بخوانید:

نوشته های کهن، چراغ راه باستان‌شناسی


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان