پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
حافظ شیرازی؛ شوق و مستی اهل راز یا شراب و شاهد شیراز؟!

با این همه تحقیق که در احوال حافظ کرده اند، با این همه تفسیر که بر اشعارش نوشته اند، هنوز که می‌داند وقتی وی از عشق و شراب صحبت می‌کند مقصودش شوق و مستی اهل راز است یا شراب و شاهد شیراز؟ در شعر او همه چیز رنگ ابهام دارد و رنگ اسرار. اما تا وقتی که او را جز در این غزل‌ها نمی‌توان جست، در شناخت او این نقطه استفهام باقی خواهد بود.


 ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

حافظ شیرازی؛ شوق و مستی اهل راز یا شراب و شاهد شیراز؟!


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان