پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
شعر استاد شجاع پور در واکنش به ناسزاگویی شاملو به فردوسی بزرگ

استاد شجاع پور درباره این شعر گفت: فردوسی را خواب دیدم و به او گفتم به تو نا سزا گفتند (در امریکا)، فردوسی هم از من پرسید، به چه زبانی به من ناسزا گفتند؟ من هم گفتم فارسی و او گفت اصلا مهم نیست، بگو فارسی صحبت کنند، به من هر چه می‌خواهند بگویند!

این شعر اشاره به ناسزا گویی احمد شاملو به فردوسی دارد و نزدیک به ۲۵ سال پیش سروده شده است.

در ادامه این شعر کامل را می‌آوریم...


 ادامه رابخوانید:

شعر استاد شجاع پور در واکنش به ناسزاگویی شاملو به فردوسی بزرگ


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان