پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
شعرخوانی میترا امرایی درباره شاهنامه

میترا امرایی

باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

کانون فرهنگی-دانشجویی ایران‌شناسی دانشگاه تهران برگزار کرد:

میترا امرایی به همراه نوازندگی مرشد محمد نیری در دومین گردهمایی دهه فرهنگی خدمند توس، به شعر خوانی پرداخت.

این دفتر دانایی

این ترفه ره آورد

الهام خدایی است

فرمان اهوراست

روح وطن ماست که فردوسی توسی

با جان و دل خویش بیاراست...

بخش هایی از فیلم این شعرخوانی را ببینید:


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان