پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
مرد خوشنام تاریخ

کورُش بزرگ، نامی آشنا برای تمام ایرانیان و شخصیتی خوشنام و محبوب در تاریخ بشری. آنچه درباره این شخصیت، جالب مینماید هم‌سخنی و اشتراک منابع تاریخی درباره نیک سیرتی وی میباشد. منابع تاریخی درباره کمتر پادشاهی چنین شرایطی دارند؛ آن هم منابعی که توسط اقوام و ملل گوناگون نگارش یافته‌اند. این در حالی است که کمابیش آثار باستانی که از دوره باستان به جا ماندهاند، چهره‌ای مثبت از کورش ترسیم می کنند.


 ادامه را بخوانید:

مرد خوشنام تاریخ


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان