پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
Yalda

Yalda Night is one of the great celebrations of ancient Persia that is still celebrated...Many scientists believe Yalda had great influence on the culture of other nations, including ancient Rome and thereupon on Christian religion


Continue reading:

Yalda


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان