پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
شعرخوانی استاد هما ارژنگی

در نشست چالدران، استاد هما ارژنگی از نوادگان «میرک» نقاش نام‌آور دوران صفوی، سروده وزین خود درباره چالدران را خواند.


 ادامه را بخوانید:

شعرخوانی استاد هما ارژنگی در نشست چالدران


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان