پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
Cyrus Day

The Tehran University, is holding “Cyrus Cylinder Memorial Conference”. Before start this conference the Tehran University Students’ Association history prepared and bring the replica of Cyrus tomb that you can see it in the photo.


Continue reading:

Cyrus Day


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان