پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
Each breath is a song

Each breath is a song of love

From left and right, pass us by

We’ll return to the world above

Such fate no-one can defy.


Continue reading:

Each breath is a song


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان