پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
For the morrow let us not worry

O friend, for the morrow let us not worry

This moment we have now, let us not hurry

When our time comes, we shall not tarry

With seven thousand-year-olds, our burden carry

 

Khayyam (Persian scholar and poet)


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان