پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
Seven sin, Apple, Earth

Setup the “7 Sin” is a common custom in Nowruz. Iranian people set 7 items all starting with the ‘S’ in Persian language. For example Sumac (Persian: somagh), Apple (Persian: Sib) and etc.


Continue reading:

Seven sin, Apple, Earth


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان