پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
The most powerfull man in all over the world

Behdad Salimi is an Iranian weightlifter in the +105 kg category. He’s known as  “the most powerfull man in all over the world”.


Continue reading:

The most powerfull man in all over the world


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان