پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
Wisdom

Of wisdom, which will comfort thee and guide,

And lead thee by the hand in heaven and earth

(Ferdowsi The great, Persian scholar and poet)

From “Manifest Of Ancient (Name-ye Bastan)” Or “Shah Name (Book Of Kings)”


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان