پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نگاهی به کتیبه نویافته خشایارشا و محتوای آن

کتیبه نویافته خشایارشای بزرگ، بار دیگر بر سیاست آبادگری و مردم دوستی هخامنشیان تأکید می کند. پیش از این منابع و شواهد زیادی حاکی از آبادگری و احترام به مردمان در این دوره بوده اند، اما در این سند خیلی آشکار این موضوع از زبان شاهنشاه گفته می شود.


 ادامه را بخوانید:

نگاهی به کتیبه نویافته خشایارشا و محتوای آن


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان