پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
Love and kindness from thousands of years ago in Iran

Love and kindness have ancient root in Iranians. From thousands of years ago, many antiquities and items have been obtained in Iran that show kindness. Here I mention some of them, although there are more like these.


Continue reading:

Love and kindness from thousands of years ago in Iran


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان