پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نگاره های کاخ پارسه (تخت جمشید)

نگاره های بازسازی شده

 

نگاره های درخور زمینه (Wallpaper)


درباره کاخ پارسه بخوانید:

تخریب تخت جمشید

کاخ پارسه ( تخت جمشید ) محل برگزاری بزرگ ترین جشن های نوروزی

آبراهه های پارسه


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان