پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نگاره های بازسازی شده ی کاخ پارسه (تخت جمشید)

 

نگاره های بیشتر را ببینید:

شکوه پارسه


دیدگاه های بازدیدکنندگان


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان