پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
گاهنبارها

در طول سال شش گاهنبار داریم که هر یک از این گاهنبار ها مدت آفرینش یک چیز به خصوص است. البته برخی معتقدند در باور های نخستین این گاهنبار ها به عنوان مدت آفرینش مطرح نبوده است بلکه برای تقسیم فصل ها و گاه های گوناگون بوده است.

نام این گاهنبارها عبارتند از:

میدیوزرم، میدیوشم، پتی شهیم، ایاثرم، میدیارم، همس پت مدم.

   


 ادامه را بخوانید:

گاهنبارها


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان