پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
بانو آرتا دخت

نمی توان از دوره اشکانیان گفت و نامی از بانو آرتادخت نبرد. رایشمند (ریاضی دان) و اقتصاد دان دوره اشکانی که جایگاه وزیر دارایی و خزانه داری را داشت.

گفته می شود وی با کارهای ارزشمندش، ایران را سامان بخشید و توانگری خود را نشان داد. وی همچنین دارایی های کشور را گردآوری نمود که نشان از آگاهی وی به دانش شمارش(علم حساب) است. با گفتار امروزی می توان گفت وی از دانش آمار هم آگاهی داشته است.

به شوند نبود نگاره ویژه آرتادخت در این نوشتار از نگاره ای پیرامون ایران باستان بهره برده بردیم


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان