پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
پارس دریا

شاخاب پارس یک راستینه کهن

بر همگان روشن شده است که شاخاب پارس(خلیج فارس) که در ره نامه(نقشه)های جهانی «Persian Gulf» نگاشته شده است؛ یک راستینه(واقعیت) کهن است. از ره نامه(نقشه)های همه دوران ها به سادگی می توان برداشت کرد که این نام یک نام کهن است و هیچ گمانی در این بخش نیست. این نام هتا(حتی) در پیمان نامه های فرامرزی(بین المللی) نیز جای دارد.

نگاه کنید به: چند ره نامه کهن پیرامون شاخاب پارس

 

هشت کشور پیرامون شاخاب پارس این ها کشور ها هستند: عربستان، قطر، امارت، بحرین، عمان، کویت، عراق و ایران. عربان شمار فراوان کشورهای عربی کرانه شاخاب پارس را انگیزه ای برای نام ساختگی خود می دانند در هنگامی که اندازه چشمگیری از درازای کرانه شاخاب پارس از آن ایران است و شمار مردمان و پهنای کشور ایران در این بخش جهان بسیار برجسته است.


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان